Thu. May 30th, 2024

Tag: ส ป อร เว็บพนันออนไลน์ -แข่ง สด ฟุตบอล

สบน.เปิดจองพันธบัตรรอบพิเศษ อีก 2.1 หมื่นล้าน เริ่ม 22 ส.ค.

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข รอบพิเศษ วงเงินรวม 21,000 ล้านบาท เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนจำนวน 20,000 ล้านบาท และน…